Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od momentu założenia przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Dowodem tego jest szereg inwestycji proekologicznych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, które przyczyniły się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i wzrostu efektywności wytwarzania energii cieplnej.

Ciepłownie Miejskie nr 1 i nr 2 spełniają wszystkie wymagania formalne z zakresu prawa ochrony środowiska mającego zastosowanie w działalności Spółki. Uzyskaliśmy wszelkie wymagane pozwolenia środowiskowe:

·  Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw - Ciepłowni Miejskiej nr 2 przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu - wydane przez Starostę Sieradzkiego decyzją z dnia 18 stycznia 2016 r., z późn. zm.,

·   Pozwolenie  na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej do spalania paliw - Ciepłowni Miejskiej nr 1, przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu - wydane przez Starostę Sieradzkiego decyzją z dnia 30 września 2022 r.,

·    Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb Ciepłowni Miejskiej nr 1 - wydane przez Starostę Sieradzkiego decyzją z dnia 22 czerwca 2016 r.,

  • Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu Ciepłowni Miejskiej nr 1 - wydane przez Starostę Sieradzkiego decyzją z dnia 5 lipca 2016 r.,

·     Zezwolenie na emisję gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla CO2 dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Miejskiej nr 1, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianychwydane przez Starostę Sieradzkiego decyzją z dnia 3 marca 2016 r.,

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w Ciepłowniach Miejskich pozwoliły na ich unowocześnienie i wyposażenie w układy odpylania skutecznie ograniczające emisję pyłu.  Efektem modernizacji źródeł ciepła jest zapewnienie możliwości dotrzymywania zaostrzonych standardów emisyjnych wynikających z implementacji dyrektywy MCP (Medium Combustion Plants) określającej normy emisji dla tzw. średnich obiektów energetycznego spalania 

Ciepłownia Miejska nr 2 zlokalizowana przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu

- Modernizacja w 2016 r. układu odpylania gazów odlotowych kotła WR-10 nr 3.

Zastosowano dwustopniowy układ odpylaczy składający się z multicyklonu przelotowy MOS-28 oraz z odpylacza końcowego w postaci baterii cyklonów nowej generacji zawierającego 64 cyklony o średnicy 0,21 m. Dzięki optymalnym wymiarom geometrycznym i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, co do ułożenia w zespole, cyklony typu NG posiadają zwiększoną skuteczność działania w tym również dla pyłu zawieszonego  < 10 µm. Zastosowane rozwiązanie pozwoli obniżyć emisję pyłu do poziomu poniżej 100 mg/m3u.

- Modernizacja w 2017 kotła WR-10/7EM nr 4 w technologii ekranów szczelnych membranowych.

Obecnie jest to jest kocioł dwuciągowy o wysokim stopniu ekranowania. Pierwszy ciąg stanowi komora paleniskowa zbudowana ze ścian szczelnych membranowych, drugi ciąg (wykonany również ze ścian szczelnych) to dwa pęczki konwekcyjne. Za kotłem zabudowano wstępny podgrzewacz wody (ekonomizer stanowiący tzw. trzeci ciąg kotła.

Dane techniczne kotła:  Sprawność paleniska ≥ 95%, sprawność kotła brutto ≥ 85,0%.

Efektem podwyższonej sprawności kotła jest zmniejszenie emisji tlenków siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłu.

- Nowa instalacja odpylania kotła WR-10/7EM nr 4 w 2017 r.

Zainstalowano instalację odpylania składającą się z dwóch równolegle pracujących urządzeń odpylających:

I część - multicyklon osiowy typu SMP-12,  bateria cyklonów 2xCE450, bateria cyklonów 4xCE500

II  część -filtr workowy typu FTP1/11x6/66x5000.

Aspekt środowiskowy to ograniczenie emisji pyłu poniżej 100 mg/m3u.

- Termomodernizacja w 2019 r. budynku Ciepłowni Miejskiej nr 2.

Inwestycja obejmowała termomodernizację dwóch ścian szczytowych oraz ścian bocznych budynku ciepłowni wraz z odnowieniem elewacji. W ramach prac budowlanych wykonano m.in. docieplenie ścian materiałem izolacyjnym (λ=0,036W/m·K) – styropian o gr. 14 cm,  ściany zewnętrzne w technologii lekkiej obudowy – płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym – PIR, o grubości 10 cm, o U min.  = 0,23 W/m2K, z dodatkową warstwą izolacji z wełny mineralnej (6 cm), w obudowie z blachy trapezowej. Zastosowano również styropian z technologią nano-Ag, gdzie zaimplementowane w styropian cząstki nanosrebra zapobiegają rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii. Zrealizowano także wymianę stolarki okiennej  na okna PCV – o U min = 1,10 W/m2K.

Efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez budynek ciepłowni

Ciepłownia Miejska nr 1 zlokalizowana przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu

- Modernizacja w latach 2021-2022  systemu automatyki w Ciepłowni Miejskiej nr 1 oraz realizacja ogranicznika mocy cieplnej dla zespołu dwóch kotłów WR-25 nr 1 i nr 2.

Źródło zostało przebudowane na średnie źródło spalania w wyniku następujących przedsięwzięć modernizacyjnych:

- W dwóch kotłach zainstalowano układ ograniczenia mocy cieplnej w paliwie. Zadaniem automatyki jest ograniczenie mocy cieplnej w paliwie dla zespołu  pracujących kotłów WR-25 nr 1 i WR-25 nr 2 do sumarycznej wartości 49,97 MW.

- W celu dostosowania do obowiązujących standardów emisyjnych zmodernizowano układy odpylania spalin dwóch kotłów.

- układ odpylania dla kotła WR-25 nr 1 zmodernizowano w 2020 r. Instalacja składa się z multicyklonu osiowego MOS-28, baterii cyklonów NG-3 rev.3 i filtra tkaninowego FP-I/9x12/108-5,5,

- układ odpylania dla kotła WR-25 nr 2 zmodernizowano w 2022 r. Instalacja odpylania składa się z multicyklonu osiowego MOS-28, baterii cyklonów CEF 8x710 i filtra tkaninowego FP 12-14-160.

Aspekt środowiskowy to zmniejszenie emisji SO2, NOx i pyłu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla systemu grzewczego Miasta Sieradz.

Ochrona środowiska w obszarze przesyłu energii cieplnej

Jedną z najskuteczniejszych metod ograniczania niskiej emisji, pochodzącej z indywidualnych kotłowni jest przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków nowych oraz z tzw. rynku wtórnego. PEC Sp. z o.o. prowadziło w ostatnich latach działania inwestycyjno-modernizacyjne i informacyjne, których celem było podniesienie świadomości nt. wpływu ogrzewania z nieefektywnych źródeł ciepła na stan środowiska i jakość powietrza w Sieradzu.

W celu ograniczania niskiej emisji Spółka wykonała w latach 2019-2022:

-  50  przyłączy ciepłowniczych,

 - wybudowano sieć ciepłowniczą o długości ok. 1.350 mb,

- moc zamówiona z tytułu podłączenia nowych odbiorców energii cieplnej wzrosła o około 3,00 MW,

Prace inwestycje w obrębie sieci ciepłowniczej zostały realizowane w oparciu o rury preizolowane z izolacją plus z mufami termokurczliwymi sieciowanymi radiacyjnie, z instalacją alarmową włączoną w system monitoringu.