Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Rok 2021

29.11.2021 r. - "Modernizacja układu odpylania kotła WR-25 Nr 2 zainstalowanego w Ciepłowni miejskiej przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu"

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 -  Szczegółowe warunki zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Wizja lokalna

Załącznik Nr 4 - Wykaz osób

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 8 - projekt umowy

Załącznik Nr 3 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 01.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 10.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 15.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 21.12.2021 r.

 

24.06.2021 r.- Remont komina żelbetowego h=100m zlokalizowanego w Ciepłowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu w zakresie naprawy wewnętrznej części trzonu komina oraz przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej dwóch kominów: h=100m w Ciepłowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 i h=40m w Ciepłowni Miejskiej nr 2 przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia w trybie zapytania o cenę

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania 

 

22.04.2021 Nadzór inwestorski - Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań:

1. „Budowa ciepłowni geotermalno - biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2”

2. „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie ,  Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania 30.04.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 28.04.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 26.04.2021 r.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykoanie zamówienia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załacznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Wzór umowy dla zadania 1

Załącznik nr 9 - Wzór umowy dla zadania 2

Załącznik nr 10 - PFU dla zadania 1

Załącznik nr 11 - PFU dla zadania 2

Załącznik nr 12 - Projekt robót geologicznych

 

31.03.2021 Inżynier kontraktu i nadzoru inwestorskiego dla zadań:

1. „Budowa ciepłowni geotermalno - biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2”

2. „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”

Ogłoszenie ,  Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla zadania 1

Załącznik nr 7 - Wzór umowy dla zadania 2

Załącznik nr 8 - PFU dla zadania 1

Załącznik nr 9 - PFU dla zadania 2

Załącznik nr 10 - Projekt robót geologicznych

Odpowiedź na pytanie Oferenta

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - 09.04.2021

Odpowiedź na pytanie Oferenta

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - 12.04.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania